ქ.მ.VIII.12.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ინტერკულტურული თვალსაზრისით გაანალიზება. 

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ტექსტში ასახულ კულტურულ-სოციალურ გარემოს და ავლებს პარალელს მშობლიურ კულტურულ-სოციალურ გარემოსთან (ცხოვრების წესი, დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები და სხვა);
  • კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში;
  • ამოიცნობს წარმოებული სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას და პოულობს მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში;
  • ამოიცნობს უცხო კულტურIჩთვის დამახასიათებელ ქცევის ეტიკეტს;
  • ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ ტექსტებში ასახულ კულტურულ, საყოფაცხოვრებო რეალიებს.

რესურსები