ქ.მ.VIII.10.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის ხმამაღლა კითხვა.

ინდიკატორები

  • წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
  • ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
  • შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს;
  • კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან;
  • მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

რესურსები