ქ.მ.VII.27.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკის ათვისების ხელშეწყობის მიზნით (გასაადვილებლად) სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ სტრუქტურებს/წესებს;
  •  იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
  •  ადარებს ერთმანეთს ქართული და მშობლიური ენის გრამატიკულ სტრუქტურებს/კანონზომიერებებს;
  •  იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

რესურსები