ქ.მ.VII.26.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია, ლექსიკური მარაგის განსამტკიცებლად და გასამდიდრებლად მიმართოს სხვადასხვა ხერხს.

ინდიკატორები

  • სისთემატურად იმეორებს გავლილ ლექსიკურ მასალას;
  • ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
  •  იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით დაჯგუფება და სხვა).

რესურსები