ქ.მ.VII.21.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.      

    

ინდიკატორები

  • შეარჩევს თემას ზეპირი გამოსვლისათვის/პროექტისათვის და მოიძიებს შესაბამის ინფორმაციულ თუ ვიზუალურ მასალას;
  • შეადგენს თემის გეგმას;
  • სიტყვის დავიწყების ან არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ., მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვა სიტყვებით აღწერა, სინონიმური სიტყვის ჩანაცვლება და სხვა);
  • ხვდება და ასწორებს დაშვებულ მარტივ შეცდომას;
  • აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას.

რესურსები