ქ.მ.VII.16.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წერის სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს მიზანსა და აუდიტორიას;
  • საჭირო ინფორმაციას მოიძიებს სხვადასხვა წყაროდან (ინტერვიუ, საგაზეთო სტატია, ელექტრონული მედია და სხვა);
  • მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
  • არჩევს სარეკლამო რუბრიკებს;
  • ადგენს შესასრულებელი მასალის სამუშაო გეგმას;
  • წერს შავ ვარიანტს;
  • სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს ენობრივ  შეცდომებს;
  • შეაქვს ტექსტში შინაარსობრივი და სტრუქტურული ხასიათის შესწორებები;
  • სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს შეცდომებს.

რესურსები