ქ.მ.VII.1.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქციის (დიალოგი, ინტერვიუ) მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას/საკითხებს;
  • ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რომელი,  როგორი, რამდენი და სხვა);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა თვალსაზრისებს ამა თუ იმ საკითხთან  დაკავშირებით;
  • ამოიცნობს დიალოგში მონაწილე პირთა მიერ გამოთქმულ დადებით და უარყოფით შეფასებებს.

რესურსები