ქ.მ.VII. 10.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ინტერკულტურული თვალსაზრისით გაანალიზება.  

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ტექსტში ასახულ კულტურულ-სოციალურ გარემოს და ავლებს პარალელს მშობლიურ კულტურულ-სოციალურ გარემოსთან (აღმსარებლობა, ცხოვრების წესი, დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები და სხვა);
  • კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;
  • ამოიცნობს წარმოებული სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას და პოულობს მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში.

რესურსები