ქ.მ.VI.32.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.  

ინდიკატორები

  • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
  • იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
  • იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს;
  • ადარებს ერთმანეთს მეორე ენისა  და მშობლიური ენის გრამატიკულ მოვლენებს.

რესურსები