ქ.მ.VI.25.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
  • ადგენს სასაუბრო თემის მარტივ გეგმას;
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
  • ხვდება და ასწორებს შეცდომას.

რესურსები