ქ.მ.VI.18.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოავლინოს შემოქმედებითი დამოკიდებულება.

ინდიკატორები

  • ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის თხრობით ტექსტს (მაგ., გამოგონილი პერსონაჟის ერთი პატარა ისტორია);
  • ასრულებს კონკრეტულ ამბავს, ან ცვლის მის დასასრულს;
  • მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის აღწერით ტექსტს (მაგ., ჩემი ოცნების სახლი);
  • ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის.

რესურსები