ქ.მ.VI.15.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია პირადი წერილის დაწერა.

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
  • ადრესატის გათვალისწინებით შეარჩევს შესაბამის სტილს;
  • იყენებს მიმართვისა და დამშვიდობების ადეკვატურ ფორმებს;
  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს ფაქტებს, მოვლენებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ფაქტისადმი/მოვლენისადმი /ადამიანისადმი;
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს;
  • ინფორმაციის გადმოცემისას იცავს ლოგიკურ კავშირებს.

რესურსები