ქ.მ.VI. 8.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ბიოგრაფიული ტექსტის (დღიური, მოგონება) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ამბის მთხრობელს, პერსონაჟებს;
  • განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
  • ადგენს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ახასიათებს პიროვნებას.

რესურსები