ქ.მ.V.7.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.

ინდიკატორები

  • ტექსტში პოულობს რეპლიკებს და მათ ავტორებს;
  • პოულობს მითითებულ ეპიზოდებს;
  • აკავშირებს გეგმის ცალკეულ პუნქტს სათანადო აბზაცთან/აბზაცებთან.

რესურსები