ქ.მ.V.31.

V კლასი

ოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში  გასარკვევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.  

ინდიკატორები

  • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
  • იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
  • იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

რესურსები