ქ.მ.V.29.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.    

ინდიკატორები

  • იყენებს სახელმძღვანელოს სარჩევს, ლექსიკონს, სტრუქტურულ ნიმუშებს, ილუსტრაციებს და სხვა;
  • სათანადო შეკითხვებს უსვამს მასწავლებელს/კომპეტენტურ პირს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ანბანური/თემატური ლექსიკონი, პლაკატი, მარტივი სქემა, კითხვარი და სხვა);
  • საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას სკოლის გარეთ.

რესურსები