ქ.მ.V.27.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

ინდიკატორები

  • ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • მონაწილეობს თანაშეფასებებში და მასწავლებელთან ერთად მსჯელობს შეფასების კრიტერიუმებზე;
  • შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
  • ასახელებს ზოგიერთ ფაქტორს, მიზეზს, რომლებიც ხელს უშლის წინსვლაში (მაგ., იყო უყურადღებოდ, არ გაიმეორა მასალა, ვერ გაბედა შეკითხვის დასმა და სხვა);
  • მიუთითებს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
  • გამოსასწორებლად მიმართავს შესაბამის ზომებს.

რესურსები