ქ.მ.V.22.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.

ინდიკატორები

  • სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
  • მარტივი გეგმის მიხედვით გადმოსცემს მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის შინაარსი გადააქვს პირად ან სხვის  გამოცდილებაზე, ჰყვება გაგონილ, ნანახ ან თავს გადამხდარ ამბავს;
  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების შესახებ, თავისუფალ დროს და სხვა).

რესურსები