ქ.მ.V.21.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • სვამს/პასუხობს კითხვებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებით;
  • სვამს /პასუხობს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემების გარშემო (მაგ., არდადადეგები, საცხოვრებელი ადგილი, მეგობრები, საყვარელი დღესასწაული და სხვა);
  • პასუხობს ნასწავლი  ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ  კითხვებზე;
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ინტერვიუს ჩამორთმევა, კაფეში, შეხვედრა თანატოლთან/უფროს ადამიანთან, გამოფენის წარდგენა და სხვა).

რესურსები