ქ.მ.V.17.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების წერა სკოლის გაზეთისთვის/ჟურნალისთვის.

ინდიკატორები

  • შეარჩევს თემას (მაგ., სპილო, საახალწლო ტრადიციები და სხვა);
  • აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციებს;
  • განსაზღვრავს რუბრიკებს (მაგ., ფიზიკური მონაცემები, საკვები, საცხოვრებელი ადგილი და სხვა);
  • ქმნის ტექსტებს თითოეული რუბრიკისათვის;
  • ქმნის ან მოიძიებს ილუსტრაციებს (ნახატი, ფოტო, ცხრილი);
  • წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს,  ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის სტრუქტურულ ორგანიზებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

რესურსები