ქ.მ.V.16.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.

ინდიკატორები

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., წერს პერსონაჟის საპირისპირო დახასიათებას);
  • ასრულებს ამბავს, ან ცვლის დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით, ილუსტრაციაზე დაყრდნობით და სხვა;
  • ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის;
  • ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს აღწერით ტექსტს (მაგ., მეგობრის, საცხოვრებელი ადგილის, ნივთის, ცხოველის აღწერა).

რესურსები