ქ.მ.V.14.

V კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს წერის ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მიკროტექსებს;
  • კარნახით წერს მიკროტექსტებს.

რესურსები