ქ.მ.V.11.

V კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის საწყისი უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • მოსწავლე ჯერ ჩუმად კითხულობს და გაიაზრებს წინადადებას, შემდეგ მზერას ფურცლიდან თანაკლასელებისაკენ მიმართავს და იმავე წინადადებას ზეპირად გაიმეორებს;
  • მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად და გამომეტყველებით უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი  ტექსტიდან;
  • ცდილობს დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების წარმოთქმის დროს;
  • მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

რესურსები