ქ.მ.IX.7.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის გაგება.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას, მთავარ სათქმელს;
  • განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და უკავშირებს საკუთარ გამოცდილებას (რას ვიზამდი, როგორ მოვიქცეოდი);
  • ამოიცნობს პერსონაჟების ხასიათებს, თვისებებს არაპირდაპირი ხერხებით (მაგ., პერსონაჟის ქცევით);
  • გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
  • თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს; 

რესურსები