ქ.მ.IX.4.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის გასაგებად იშველიებს არავერბალურ ელემენტებს  (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);
  • ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი, ნაცნობი ენობრივი კონსტრუქციები);
  • ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
  • აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
  • ქართულ ენაზე უყურებს და უსმენს თავIჩთვის საინტერესო ტელე\\რადიო გადაცემებს,  ფილმებს.

რესურსები