ქ.მ.IX.3.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს ძირითადი ენობრივი მახასიათებლები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს და მათზე დაყრდნობით განსაზღვრავს მოსაუბრის დამოკიდებულებას საუბრის თემის მიმართ (მაგ., მომხრე ვარ იმისა, რომ; ვიზიარებ შეხედულებას იმის შესახებ, რომ და სხვა);
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ სიტყვებსა და გამოთქმებს;
  • ამოიცნობს სათანადო ლექსიკას;
  • ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (შეკითხვა, თხოვნა, ბრძანება და სხვა).

რესურსები