ქ.მ.IV.8.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის (ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
  • კონკრეტულ შინაარსს აკავშირებს სათანადო აბზაცთან;
  • მოძებნის ტექსტში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს;
  • განარჩევს ტექსტში ავტორისა და პერსონაჟების სიტყვებს;
  • კონკრეტული ინფორმაციით ადარებს სხვადასხვა ტიპის ტექსტს ერთმანეთთან;
  • განარჩევს დიალოგსა და თხრობას.

რესურსები