ქ.მ.IV.23.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

ინდიკატორები

  • ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • ინტერესდება შეფასების შედეგებით;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ ახალი სიტყვები დაიმახსოვროს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.

რესურსები