ქ.მ.IV.22.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს  სასწავლო საქმიანობას.

ინდიკატორები

  • იწერს დავალებებს;
  • ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
  • სამუშაოს ყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს იგი;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესასრულებლად.

რესურსები