ქ.მ.IV.2.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ. დაბადების დღე, არდადეგები, ექიმთან და სხვა);
  • ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როდის, როგორი  და სხვა);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებსა და მათ ემოციებს, შეგრძნებებს, დამოკიდებულებებს (რა აინტერესებთ/არ აინტერესებთ; რა მოსწონთ/არ მოსწონთ და სხვა);
  • ამოიცნობს მოქმედების, მდგომარეობის მიზეზს;
  • ამოიცნობს მარტივ მიზეზშედეგობრივ კავშირებს;
  • განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის მოდალობას (თხოვნა, შეკითხვა, ბრძანება);
  • განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს.

რესურსები