ქ.მ.IV.18.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე);
  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად. 

რესურსები