ქ.მ.IV.17.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.

ინდიკატორები

  • აღწერს სურათს;
  • ნახატებით შესრულებული მარტივი გეგმის მიხედვით ჰყვება მოსმენილი ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • ჰყვება ამბავს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • ჰყვება ნანახ, თავს გადამხდარ პატარა ამბავს. 

რესურსები