ქ.მ.IV.14.

IV კლასი

მოსწავლე ცდილობს გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • წერისას იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურულ მახასიათებლებს;
  • წერილის ადრესატის გათვალისწინებით იცავს სათანადო ეტიკეტს (მიმართვა-მისალმების, მოკითხვის, დამშვიდობების ფორმულები; ზმნების თავაზიანი ფორმები);
  • პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ საშუალებებს (განსაზღვრებები, შედარებები);
  • სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

რესურსები