ქ.მ.IV.1.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე, ასრულებს ინსტრუქციებს.

რესურსები