ქ.მ.III.7.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს (პერსონაჟის სახელები, ერთი სემანტიკური ველის სიტყვები, მაგ., ცხოველები და სხვა);
  • მოძებნის ტექსტში ილუსტრაციის შესაბამის წინადადებას;
  • განარჩევს ტექსტში პერსონაჟების რეპლიკებს;
  • განარჩევს დიალოგსა და თხრობას.

რესურსები