ქ.მ.III.22.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

ინდიკატორები

  • ცდილობს შეავსოს თვითშეფასების მარტივი სქემები;
  • აინტერესებს მასწავლებლის შეფასებები;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.

რესურსები