ქ.მ.III.21.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.

ინდიკატორები

  • იწერს დავალებებს (მშობლიურ ენაზე);
  • ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
  • ცდილობს დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები