ქ.მ.III.19.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევადსათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს (მაგ., სურათის დახმარებით ამოიცნობს -ზე/-ში თანდებულებს შორის სხვაობას: წიგნი დევს ჩანთაზე/ჩანთაში);
  • მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის მარტივი მექანიზმების შემცველ გრამატიკულ თვალსაჩინოებას;
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი;
  • იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.

რესურსები