ქ.მ.III.15.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სურათის აღწერა.

ინდიკატორები

  • ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
  • ასახელებს მათ რაოდენობას;
  • ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., მსუქანი და ულვაშიანი კაცი; გრძელი შავი თმა; პატარა წითელი ჩანთა; ჭკვიანი და მხიარული და სხვა);
  • ასახელებს  მათ ადგილმდებარეობას;
  • ასახელებს მოქმედებებს (მაგ., დახტის, დაბაჯბაჯებს, დაცურავს და სხვა).

რესურსები