ქ.მ.II.4.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი აღწერითი ხასიათის ტექსტის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს და აკავშირებს მას შესაბამის ნახატთან; ჟესტიკულაციით განასახიერებს/ხატავს/მიუთითებს რეალურ საგანზე;
  • ამოიცნობს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს მოცემული ნიშან-თვისებების მიხედვით  (მაგ., გრძელი, მოკლე, მაღალი, ყავისფერი...) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს/ ხატავს მას;
  • ამოიცნობს  მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., აქ/იქ, მარჯვნივ/მარცხნივ..., ეზოში, ხეზე) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს/ხატავს/განალაგებს მას.

რესურსები