ქ.მ.II.20.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი მიკროტექსტების წერა.

ინდიკატორები

  • ავსებს საკუთარ გაკვეთილების ცხრილს;
  • ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

რესურსები