ქ.მ.II.2.

II კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მოსმენისათვის აუცილებელი ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
  • იგებს და მიმიკა-ჟესტიკულაციით, რიტმული მოძრაობებით განასახიერებს ლექსებს, გათვლებს, სიმღერებს.

რესურსები