ქ.მ.II.18.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე წინადადებების გადაწერა.

ინდიკატორები

  • აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს;
  • ხელის სწორი მოძრაობით გამოწერს  ანბანის ასოებს;
  • იცავს ორხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს;
  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მარცვლებს, სიტყვებს, წინადადებებს;
    • ასრულებს სახალისო აქტივობებს კითხვაში ნასწავლი სიტყვებისა და ასოების გამოყენებით (კროსვორდის შევსება; ნახატის მიხედვით წინადადების დასრულება: ნიკას უყვარს . . . ; სიის შედგენა და სხვა);
    • წერს  ორთოგრაფიულად დამახსოვრებულ  სიტყვებს.

რესურსები