ქ.მ.II.12.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს (პერსონაჟის სახელები, ერთი სემანტიკური ველის სიტყვები, მაგ., ცხოველები და სხვა);
  • აკავშირებს წინადადებებს შესაბამის ილუსტრაციებთან;
  • ტექსტის მიხედვით ქმნის/აფერადებს ნახატს;
  • ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის გადასაჭრელად (მაგ., უპასუხე შეკითხვებს, შემოხაზე სწორი ვარიანტი...).

რესურსები