ქ.მ.II.11.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე);
  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითება).

რესურსები