ქ.მ.I.9.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.

ინდიკატორები

  • ასახელებს პერსონაჟს/ცხოველს/საგანს;
  • ასახელებს მათ რაოდენობას;
  • ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., დიდი, მაღალი, მსუქანი, მრგვალი, ლურჯი);
  • ასახელებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., სკამზე, წყალში);
  • ასახელებს მათ მოქმედებებს (მაგ., მირბის, მღერის...).

რესურსები