ქ.მ.I.5.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ტექსტის შინაარსის შესახებ ილუსტრაციების/სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს (მშობლიურ ენაზე);
  • ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ ვერბალურ თუ არავერბალურ  ელემენტებზე (მიმიკა/ჟესტიკულაცია, ინტონაცია, ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია . . . ) დაყრდნობით.

რესურსები