ქ.მ.I.14.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ფურცელზე განასხვავებს და გამოყოფს სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს - ლოგოს, ილუსტრაციას, პირობით ნიშანს, სავარჯიშოს პირობას, ილუსტრაციის წარწერას, ძირითად ტექსტს;
  • გამოყოფს ლექსის სტროფის დასაწყისსა და დასასრულს;
  • ილუსტრაციებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის შესახებ (მშობლიურ ენაზე).

რესურსები