ქ.მ.I.11.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე).
  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას).

რესურსები