ქ.მ. XII.24.

XII კლასი

მოსწავლეს წარმატებული სწავლების ხელშესაწყობად და ენების ათვისების გასაადვილებლად გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • იყენებს მრავალფეროვან (კოგნიტურ, ემოციურ და მეტაკოგნიტურ) სტრატეგიებს კომუნიკაციური და ენობრივი უნარ-ჩვევების განვითარებისა და განმტკიცების ხელშესაწყობად;
  • იყენებს მრავალფეროვან სტრატეგიებს ენების სწავლის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად;
  • ეფექტურად იყენებს რესურსებს სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
  • იყენებს პროექტის შექმნის სათანადო სტრატეგიებს;
  • მოსწავლე თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

რესურსები